preloader

پشتکار

ضلع دوم این مثلث طلایی ، عنصری است که بدون آن هیچ خواسته ای هیچگاه به نتیجه نمی رسد. عنصر پشتکار این پشتکار چیست که غیر ممکنی را ممکن می سازد ؟ آیا باید تلاش کرد و تلاش کرد و تلاش کرد و تنها راه به نتیجه رسیدن کار طاقت فرسا هست؟ پشتکار چیست ؟ پشتکار را در بهترین معنا می توان پیگیری مصرانه کار همراه با فکر و برنامه ریزی تعبیر کرد . برای مثال چنانچه تصور کنید پشتکار در مرور درس ها به معنای آن است که هر کتاب را سه یا چهار بار مرور کنید- تعبیر خاصی از پشتکار در ذهن دارید . عنصر پشتکار تنها یکی از عناصر کارساز برای موفقیت شماست ، این پیگیری و تلاش اگر همراه با برنامه ای خاص و از روی جدولی از پیش تعیین شده انجام نشود جز سردرگمی در میان کتاب ها حاصلی نخواهد داشت . شما باید بدانید چه چیز را باید بیشتر بخوانید و چه چیز را در زمان کمتری فرامی گیرید . فرمول یکسان برای مرور همه درس ها طرح اشتباهی است که برخی داوطلبان کنکور برای خود ترسیم می کنند و این تصور در آنها به وجود می آید که همه کتاب ها را باید در زمانهایی مساوی مرور کرد در حالی که همه می دانیم هر یک از ما موضوعی خاص را سریع تر و راحت تر فرا می گیریم و موردی دیگر به وقت و ممارست بیشتری احتیاج داشته باشد . برای یک نفر ، زبان انگلیسی سهل ترین درس است و برای دیگری سخت ترین . پس مراقب باشید تقسیم مساوی انرژی در بسیاری از موارد باعث اتلاف وقتتان می شود . در واقع ، آنچه باید پیگیری شود ، نظم و ترتیبی است که به کارها داده اید . پشتکار داشته باشید اما بجا و به موقع . هیچ گاه در برنامه تنظیمی خود ، از کم خواندن یک ماده به این علت که آن را سریع آموخته اید احساس شرم و گناه نکنید و دائما خود را سرزنش نکنید که آیا به قدر کافی برای آموختن این ماده وقت گذاشته ام یا نه بر اساس واقعیت ها عمل کنید و به خود اعتماد داشته باشید . در مقابل ، نباید به خاطر مرور چندباره یک مبحث خود را نکوهش کنید و به خود برچسب بی لیاقتی و بی عرضه بودن بزنید . پشتکار ، خود را در همین جا نشان می دهد که با فکر و برنامه درست ، وقت و انرژی خود را به بهترین نحو تقسیم می کنید و بهترین بهره را به دست می آورید . برای پشتکارتان یک شاخص کلی و نسبت به هر یک از مواد درسی یک شاخص فرعی وضع کنید و همواره در تقویت آن بکوشید و حتی پاداش بزای خود در نظر بگیرید چرا که شرطی شدن شما میتواند عامل مفیدی در این مبارزه باشد .